طراحی موشن گرافیک می نت با طراحی کاراکتر ها و سکانس های مربوطه با تصویر سازی هماهنگ و ساده برای بهبود دید مخاطب نسبت به ویدیو طراحی شده است .

در استوری برد موشن گرافیک از ایجاد نیاز برای مشتریان سرویس مربوطه استفاده شده است و بیشتر شناساندن نیازها مورد تمرکز قرار گرفته است .

و با بیان تصویری و ترکیب صدا و تصویر درک برای مخاطبان موشن گرافیکس خیلی آسان تر شده و درصد تاثیر را بر روی مشتریان و بینندگان ویدیو افزایش میدهد .