با توجه به اهمیت زیبایی در موشن گرافیکس و ویدیو مارکتینگ ، پروژه با بالک نیاز به کار بیشتر و مانور بر روی خطوط پویا داشت و این خطوط هم جلوه خاصی به پروژه داده اند ، چه در بخش پشت زمینه و چه در قسمت های میانی و جلو .

در ابتدا با اشاره به بازی بال بالک در یک گوشی و توضیحات مختص آن از برنامه رو نمایی میشود و خطوط کار خود را برای بیشتر جلوه دادن نکات انجام میدهند .

در قسمت های بعدی با شبیه سازی انتزاعی محیط بازی به مخاطبان توضیحات ساده تری از طریق بصری منتقل میشود .

و همچنین سکانس بعدی به اشاره پاداش های بازی و جوایز نقدی میپردازد و سکه های با حالتی سه بعدی با پرتاب از کناره ها صحنه را زیباتر نشان میدهند .