لوگو تایب با اشاره بر اعتماد کاربران به خرید از وبسایت از گوشه های بریده شده و تیز استفاده بیشتری شده است و متن اصلی وبسایت مورد نظر با استایلی خاص نوشته و طراحی شده است .