طراحی آرم می نت برای وبسایت اصلی و تغییر هویت بصری کل شرکت و مجموعه انجام شده است 

نقاط تمرکز آرم بیشتر بر روی ایجادمحتوای با کیفیت برای بازاریابان میباشد

گوشه های تیز بیشتر معنای اعتماد و اطمینان را القا میکنند .