طراحی لوگوی طوفان موزیک

باتوجه به عناصر :

طوفان و باد ، حفظ استایل مدرن برای لوگو و همچنین معنای تن های موسیقی ، باتوجه ویژه به رنگ آبی و بنفش

و دو حرف 2 و f