طراحی لوگو با توجه به المنت های چشم و دو حرف s,s و حفظ استایل مدرن

آرم به صورت ترکیب دو دایره با ایجاد چشم در مرکز ایجاد شده و متعادل میباشد