آیکون برای اپلیکیشن عکس نوشته ساز در کافه بازار طراحی شده ، و اشاره به ساخت عکس نوشته دارد .