طراحی آرم با توجه به سرویس اشتراک گذاری کانال ها و گروه ها در وبسایت یو تلگرام انجام شده است

پشت زمینه لوگو در ضمن بهتر نشان دادن حرف u به معنای اشتراک و اشتراک گذاری در شبکه تلگرام میباشد