طراحی آرم شخصی

طراحی آرم با توجه به گالری هنری در اینستاگرام طراحی شده است که تلفیقی از اشکال مثلث و مربوط به معماری میباشد

حرف E هم در پشت بخش اول به چشم میخورد .