آرم زیمنس با توجه به سرویس پیامکی شرکت زیمنس طراحی شده است

و توجه بیشتر بر روی دو شکل مثلث و حرف z به کمک تکنیک blend ایجاد و دو رنگ بنفش و آبی خود را به خوبی نشان میدهند