ریدیزاین آرم موشن فلت ، سرویس طراحی امور گرافیکی و تولید محتوا برای پروژه های رسانه ای ، با اشاره به حرف m و خطوط دور شونده پرسپکتیو در افق و اشعه یوفو های (اجسام معلق نا شناس) اطراف .